หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
   
Server แบบ Virtualization มีข้อดีอย่างไรบ้าง
หลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งานและประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำหรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น Print Server, File Server หรือ DHCP Server เป็นต้น ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization เช่น Hyper-V บน Windows Server เข้ามาจัดการจึงเป็น Solution ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการนำมาใช้งานให้กับทางด้านธุรกิจ ทั้งการให้บริการทางด้าน Private และส่วนที่เป็น Public Cloud Computing พร้อมทั้งยังสามารถลดจำนวนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท, องค์กร, มหาวิทยาลัย, สถาบันข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่การใช้งาน และประหยัดการลงทุนที่จะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลการใช้งานที่อยู่ในระดับต่ำหรือมีการใช้งานเพียงแค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงมาใช้กับการให้บริการเหล่านี้เป็นการไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียออกไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Virtualization จึงเป็น Solutions ที่นิยมนำมาใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นสอนการใช้งานโปรแกรมในชุดของ VMware vSphere ESXi 7.0 โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, การกำหนดค่า, การบริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการ Virtual Machine การกำหนดค่าทางด้าน Network, การเชื่อมต่อกับ Storage, การทำ High Availability รวมถึงการจัดการ Backup และ Recovery เครื่อง Virtual Machine อีกด้วย

อบรม 2 วัน (14 ชั่วโมง)
8500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม VIRTUALIZATION
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
มิถุนายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 1-2
รอบวันหยุด 5-6
กรกฎาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 2
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 29-30
รอบวันหยุด 17-18
สิงหาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 10-11
กันยายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 3
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 20-21
ตุลาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 19-20
พฤศจิกายน 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM001] Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2016 & 2019 1 วัน 3800 รอบวันธรรมดา 19
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 22-23
ธันวาคม 2564
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[VM002] Implementing VMware vSphere ESXi 7.0 (New) 2 วัน 8500 รอบวันธรรมดา 8-9