หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
หลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM

เนื้อหาหลักสูตรได้ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การตั้งค่าระบบต่างๆ ที่จำเป็น การเรียนรู้และใช้งานเกี่ยวกับ Command line ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ และ ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ทุกคนต้องทราบ จนกระทั่งสามารถดูแลและบริหาร Users ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริงกับ Linux ได้ทุกค่าย

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
9500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร Linux File Server (LDAP) เป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Linux ในการควบคุมระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแชร์ทรัพยากรต่างๆ เช่น NetBIOS และ WINS รวมถึงการตั้งค่า Samba ใน Mode ต่างๆ เช่น User Mode, Share Mode และ PDC Mode (Primary Domain Controller)

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการจัดตั้งระบบเมลเซิร์ฟเว่อร์ ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux และ ซอฟต์แวร์ Opensource ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย โดยใช้ postfix, dovecot และ squirrelmail รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดตั้ง Logs File Server มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากเหตุเรื่องของการบังคับใช้ ตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีอีกหลาย ๆ เหตุผลที่หน่วยงาน หรือ องค์กรต่าง ๆ ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการจัดตั้งแต่ Logs File Server ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ ของบุคลากรภายในองค์กร หรือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในยามที่ระบบมีปัญหา เพื่อให้เกิดการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น

สำหรับเนื้อหาหลักสูตร Linux Centralized Logs ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจระบบการจัดเก็บ Logs จากตัว Service ต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ tools ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ Logs เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
3800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม LINUX SYSTEM
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน