หน้าแรก >> หลักสูตรอบรมทั้งหมด >> หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER
   
หลักสูตร DEVELOPER, PROGRAMMER
หลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนและต้องการ เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C# 4.0 ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับสูง โดยอาศัยวิธีการเขียนแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
8000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนเว็บไซต์โดยใช้ ASP.NET(C#) ในการพัฒนาระบบงาน โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน สอนพื้นฐานจนถึงการสร้างงานเว็บไซต์ได้จริง 

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
8500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาครอบคลุมการแนะนำการพัฒนา เว็บไซด์โดยใช้ ASP.NET MVC 5 และแนะนำสิ่งที่ควรรู้ในการสร้าง แอพลิเคชั่นโดยใช้ Microsoft’s MVC framework ผู้อบรมจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ Controller และ Razor Views  เช่นเดียวกับ Entity Framework, Entity Framework migrations, Javascript, jQuery และ Visual Studio web deployment tools โดยใช้ Visual Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

อบรม 4 วัน (28 ชั่วโมง)
8500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจ Query ข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2014 โดยในเนื้อหาจะเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนในการ Query ข้อมูล เช่น การ Join Data และการทำ Data Aggregation รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ Query ข้อมูลด้วย อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังรวมถึงพื้นฐานการจัดการกับ Database Objects และการใช้ XML SQL Server อีกด้วย

อบรม 5 วัน (35 ชั่วโมง)
9500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางหลักสูตรอบรม DEVELOPER, PROGRAMMER
* ราคาโปรโมชั่น เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 30 วัน
กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WD007] C# 4.0 Basic and OOP Programming (Implement by using C#.NET) 4 วัน 8000 รอบวันหยุด 4-5,11-12
มีนาคม 2566
หลักสูตรอบรม ระยะเวลา ราคา รอบวันอบรม
[WD008] ASP.NET Web Programming (using C# 4.0) 4 วัน 8500 รอบวันหยุด 11-12,18-19